Trạm này hoàn toàn miễn phí, tài nguyên vĩnh viễn.